top of page

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

www.anna-healing.nl

Bernadottelaan 13

3527GA Utrecht

+31681440062

 

Anna Birkelbach is de Functionaris Gegevensbescherming van ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach hij/zij is te bereiken via welcome@anna-healing.nl.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Persoonsgegevens

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Sessieverslag, intake & behandelplan

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het kunnen opstellen van een factuur

  • Het samenstellen en bijhouden van een dossier over uw therapeutisch traject

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

  • Het verzenden van nieuwsbrieven

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach) tussen zit. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Gegevens t.b.v. het verzenden van nieuwsbrieven worden niet automatisch verwijdert. U kunt zelf een verzoek doen tot verwijderen van uw gegevens via welcome@anna-healing.nl.

De bewaartermijn voor cliëntendossiers is 20 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach maakt gebruik van geanonimiseerde analytische cookies.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welcome@anna-healing.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

ANNA Massagetherapeut & lichaamsgericht coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via welcome@anna-healing.nl.

Cliëntendossiers


Per cliënt wordt er een beknopt cliëntendossier bijgehouden waarin de cliëntgegevens en de afspraken en ontwikkelingen worden genoteerd. 

bottom of page